ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Tech Troopers, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Tech Troopers te aanvaarden.

Offertes

Alle offertes van Tech Troopers zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Tech Troopers haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TecgTroopers. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Tech Troopers zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Tech Troopers kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst

Tech Troopers . zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Tech Troopers heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Tech Troopers

Prijzen

Tech Troopers is Vrij van BTW (kleine onderneming)

Prijswijziging

Indien Tech Troopers met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Tech Troopers gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

Leveringstermijnen

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Tech Troopers niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Aanlevering bronbestanden

Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Tech Troopers in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tech Troopers totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Tech Troopers het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.
Tech Troopers behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tech Troopers bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Tech Troopers bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Tech Troopers de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Tech Troopers niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Tech Troopers of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Garanties

Tech Troopers garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Belgie.

Onderzoek

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen tien dagen na aflevering, te onderzoeken.
Gebreken en tekorten behoren binnen tien dagen na levering van de service schriftelijk aan Tech Troopers gemeld te worden.

Aansprakelijkheid

Tech Troopers verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.. Tech Troopers is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering veroozaakt door verkeerde input door de opdrachtgever.
Tech Troopers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tech Troopers is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tech Troopers kenbaar behoorde te zijn.
Tech Troopers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of missing van Tech Troopers .
De aansprakelijkheid van Tech Troopers met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten. De totale aansprakelijkheid van Tech Troopers , zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Tech Troopers werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
Tech Troopers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten of producten.
De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Tech Troopers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Tech Troopers en de door Tech Troopers (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Tech Troopers verstrekt, zal Tech Troopers zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Tech Troopers mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tech Troopers partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.